Uvjeti prodaje

Ovim Uvjetima prodaje robe tvrtka
Music Metropolis  d.o.o.
(dalje prodavatelj) definira uvjete, prava i obveze koje imaju uzajamno prodavatelj i kupac pri kupovini/prodaji robe u cjelokupnom postupku naručivanja, plaćanja, otpreme, dostave te eventualnih povrata i reklamacija robe odnosno raskida ugovora za kupljenu robu putem internet trgovine prodavatelja.

Sve odredbe Uvjeta poslovanja zajedno s cjelokupnom ponudom artikala na web stanicama prodavatelja, obavijestima navedenim u rubrikama “Načini plaćanja”, “Dostava” te elektronski, putem interneta s web stranice (od kupca) formirana narudžba i od prodavatelja formirana ponuda (na isti način) predstavljaju pismenu prethodnu obavijest kupcu sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Pod kupcem podrazumijevamo svaku pravnu i fizičku osobu koja, u skladu sa svim prethodno navedenim uvjetima i uputama, naruči barem jedan proizvod putem interneta, popuni elektronski formular za narudžbu i pošalje ga prodavatelju, a nije maloljetna ili osoba djelomične poslovne sposobnosti.

Naručivanje

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina prodavatelja omogućuje.

Nakon što kupac potvrdi svoju narudžbu te izvrši dogovoreno plaćanje na temelju konačne ponude prodavatelja, narudžba se smatra konačnom, a prodavatelj postupa s isporukom robe sukladno utanačenom dogovoru.

Konačna ponuda prodavatelja na osnovu koje kupac izvrši plaćanje predstavlja potvrdu prethodne obavijesti u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

U nastavku opisujemo jednostavan način online naručivanja, a u naše radno vrijeme uvijek možete naručiti i telefonskim pozivom i e-mailom.

Kad se odlučite za kupovinu artikla kliknite na ikonu kvačice kako biste dodali artikl u košaricu.

Kad ste zadovoljni odabirom jednog ili više artikala, otvorite košaricu klikom na ikonu košarice koja se nalazi u gornjem desnom kutu.

Klikom na gumb „Košarica“, dolazite u košaricu gdje možete mijenjati količine, brisati ili poništiti odabire, dodavati adrese dostave, birati način dostave i plaćanja. Klikom na “Krenite na plaćanje” prelazite na sljedeći korak potvrde kupovine.

Klikom na “Naručite” završavate proces kupnje i vaša narudžba je zaprimljena.

Očekujte potvrdu narudžbe mailom ili telefonom.

Narudžbu nije moguće izvršiti ukoliko niste ulogirani (i prethodno registrirani).

Kupac je dužan prije izvršenja narudžbe provjeriti legalnost u državi isporuke, za svaki naručeni artikl. U slučaju da iz nekog razloga artikli budu zaplijenjeni od strane tijela države gdje je artikl isporučen, nismo obvezni nadoknaditi trošak zaplijenjenog artikla.

Isporuka

Rok isporuke robe je 1-3 radna dana na području Republike Hrvatske dok je za ostale države 3-9 radnih dana.

Za rok isporuke robe koja nije na skladištu, kupac će biti kontaktiran. Ukoliko se tražena roba trenutno ne nalazi na skladištu, kupcu će biti ponuđena jednakovrijedna roba, ako ona u tom slučaju postoji.

Prodavatelj će robu isporučiti kupcu u skladu s potvrđenom narudžbom (svojom konačnom ponudom – potvrdom prethodne obavijesti) koju je dao kupcu nakon što kupac izvrši plaćanje.

Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškove dostave te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Ukoliko robu za kupca (pravnu osobu) preuzima služba/pojedinac na adresi skladišta prodavatelja, podaci koje kupac pošalje e-mailom o službi/pojedincu prodavatelju, smatraju se izdanom punomoći kupca te služba/osoba navedena u punomoći može preuzeti robu. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuje preuzimanje robe na dostavnici prodavatelja odnosno prijevoznika.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa dostavnice kontaktirati prodavatelja i tada postupiti prema naputcima prodavatelja.

Kupac nakon potpisa dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi.

Tako utvrđena oštećenja kupac je dužan bez odlaganja prijaviti prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.

Za robu koju prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio kupac, rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno neisporuke cijele pošiljke, prelazi na kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili neisporuci. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).

Ukoliko kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća prodavatelju.

Ukoliko kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati prodavatelju, prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, prodavatelj će kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga kupac ne prihvati, prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je kupac uplatio prodavatelju na transakcijski račun.

Ugovor o prodaji

Prodavatelj i kupac obostranim prihvatima narudžbe i ponude i plaćanja robe u cijelosti od strane kupca zaključili su Ugovor o prodaji koji se sastoji od računa izdanog od strane prodavatelja sa svim zakonom predviđenim elementima i ovih Uvjeta prodaje.

U slučaju nesuglasica prodavatelj i kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda sukladno mjestu sjedišta Prodavatelja.

Raskid ugovora

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora : OBRAZAC OBAVIJESTI RASKIDA UGOVORA

Rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Ukoliko se potrošač odluči za jednostrani raskid ugovora, dužan je (prema Članku 81. Zakona o zaštiti potrošača) obavijestiti trgovca o svojoj odluci za raskidom ugovora i to putem e-mail adrese

 ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

Trošak povrata proizvoda prodavatelju u smislu raskida - povrata artikla, uvijek snosi kupac u novčanom i pravnom smislu odgovornosti za pakiranje i slanje sve do trenutka preuzimanja pošiljke od strane prodavatelja.

U slučaju da kupac vraća proizvod koji je otvoren (ambalaža) odnosno nije originalno zatvoren, povrat robe i novaca nije moguć.

Kupac se slaže da prodavatelj može otkazati ugovor o prodaji u bilo kojem trenutku zbog krivo iskazane cijene, nedostupnosti proizvoda ili na temelju saznanja koja u trenutku kreiranja narudžbe prodavatelj nije imao.

Isključenje prava na raskid ugovora

Sukladno članku 86. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ne može tražiti raskid ugovora za robu koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču, zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kupac ne može vratiti proizvod i/ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.

Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran softver, a proizvod nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

Garancija za ispravno funkcioniranje uređaja

Prodavatelj uz određenu naručenu robu dostavlja kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu s uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova.

Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji kupac ne želi prihvatiti prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem/uvoznikom zamjenu uređaja novim. Troškovi transporta uređaja priznaju se kupcu u skladu sa jamstvenim uvjetima.

Pojedini proizvođači i uvoznici svoje garantne/jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv. „blister pakiranjem“. Za ove proizvode prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog računa koji je kupac primio od prodavatelja.

Kupac može prodavatelju dostaviti neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena kupcu bez odlaganja. Ovjereni jamstveni list i original računa prodavatelja kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

Povrat i zamjena

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– ako je isporučena roba koja nije naručena

– ako je isporučena roba koja ima grešku, tj. nije ispravna

Zahtjev za povratom kupac mora podnijeti u roku od 14 dana od kupnje proizvoda, nakon tog roka vrijede uvjeti ugovoreni kod izdavanja računa i jamstva koje je kupac dobio prilikom kupovine. Jamstveni list izdaje ovlašteni distributer i kupac je odgovoran provjeriti da li ga je dobio ovjerenog i ispravnog s kupljenom robom i računom u trenutku preuzimanja. Ukoliko kupac primijeti da je izgubio ili da nije dobio jamstveni list, dužan je isto prijaviti u roku od 7 dana kako bi prodavatelj pokušao ishoditi od davatelja jamstva kopiju jamstvenog lista.

Prije ispunjenja zahtjeva za povratom, prodavatelj mora od ovlaštenog servisa dobiti potvrdu da je proizvod neispravan ili to mora biti dokazano na drugi objektivan način od strane ovlaštenog subjekta. Povrat samo temeljem zahtjeva bez dokumentacije koja potvrđuje neispravnost nije moguć, jer se često događa da proizvod ne radi ispravno radi pogrešnog rukovanja ili neznanja oko rukovanja.

Artikli koje kupac vraća moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Kupac proizvode vraća na adresu:

Music Metropolis  d.o.o.
,
Drage Ivaniševića 1, SPLIT
.

Ukoliko je proizvod ispravan i nema nedostataka, već je kupac naknadno zaključio da mu se proizvod ne sviđa, kupac nema pravo na povrat ili zamjenu proizvoda ako je proizvod vraćen nakon isteka 14 dana unutar kojih ima pravo na jednostrani raskid ugovora. Ovo je regulirano zbog zaštite drugih potrošača i kupaca koji bi kasnije u tom slučaju dobili korišteni proizvod. Eventualno se može dogovoriti povrat uz umanjenje vrijednosti proizvoda, kako bi isti mogao biti prodan na rasprodaji uz naznaku da je bio korišten. Ovo je moguće samo ako prodavatelj zaključi da se proizvod može dalje ponuditi kao korišten, a da time ne budu povrijeđena prava budućeg kupca te ako se kupac složi s umanjenom vrijednošću koju će dobiti natrag.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku na jednu od navedenih adresa:

Music Metropolis  d.o.o.

DR. FRANJE TUĐMANA 17, 21220 TROGIR

ili na e-mail adresu:  odnosno na broj telefona:
021/543-110
.

Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Odgovor na Vaš prigovor ćemo dati u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. Molimo Vas da u Vašem prigovoru obavezno navedete Vaše ime i prezime te adresu ili e-mail za dostavu odgovora

Slike

Slike su informativnog karaktera i ne moraju nužno odgovarati stvarnim proizvodima.