Osobno preuzimanje

Nije moguće preuzeti narudžbu bez identifikacije osobe koja preuzima narudžbu.

Kod osobnog preuzimanja narudžbe, osoba koja u svoje ili tuđe ime preuzima narudžbu, obavezna je predočiti svoj identifikacijski dokument a čiji podaci se upisuju na račun-otpremnicu te predstavljaju dio tog dokumenta, a za potrebe dokazivanja komu je narudžba predana u posjed te se osoba koja preuzima mora potpisati na račun-otpremnicu a čime potvrđuje ispravnost podataka kao i sadržaj preuzetih proizvoda.

Primopredajom proizvoda u posjed osobi koja preuzima proizvode, prodavatelj se ne odriče prava vlasništva tih proizvoda, a sve do potpunog plaćanja cijelog iznosa računa.